Asana, les postures

 

Savasana

Pavana-muktasana-1

Pavana-muktasana-2

Mukta-padmasana

Baddha-padmasana

Utthita-padmasana

Urdhva-padmasana

Ardha-baddha-padmasana-1

Ardha-baddha-padmasana-2

Vajrasana

Supta-vajrasana

Paschimottanasana-1

Paschimottanasana-2

Bibhakta-paschimottanasana

Ushtrasana

Poorna-ushtrasana

Pada-hastasana

Sasankasana

Dhanurasana

Purna-dhanurasana

Akarna-dhanurasana

Sarvangasana

Baddha-sarvangasana

Purna-baddha-sarvangasana

Halasana

Karna-pithasana

Ardha-chakrasana

Chakrasana

Janushirasana-1

Janushirasana-2

Dandayamana-janushirasana

Bibhakta-janushirasana

Bibhaktapada-janushirasana

Utthita-padasana

Salabhasana

Bhujangasana

Purna-bhujangasana

Gomukhasana-1

Gomukhasana-2

Tolangulasana

Parvatasana

Ardha-matsyendrasana

Mandukasana-1

Mandukasana-2

Bhekasana

Supta-bhekasana

Matsyasana-1

Matsyasana-2

Garurasana

Vatayanasana

Vrikshasana

Adhomukha-vrikshasana

Vyaghrasana-1

Vyaghrasana-2

Vrishchikasana

Bakasana-1

Bakasana-2

Kukkutasana

Dandasana

Ardha-chandrasana-1

Ardha-chandrasana-2

Chandrasana

Utthita-trikonasana-1

Utthita-trikonasana-2

Parivritta-trikonasana

Baddha-trikonasana

Konasana

Upavishta-konasana-1

Baddha-konasana

Supta-baddha-konasana

Simhasana

Garbhasana

Mayurasana

Utkatasana

Eka pada utkatasana

Kurmasana-1

Kurmasana-2

Ardha-kurmasana

Supta-kurmasana-1

Supta-kurmasana-2

Yoganidrasana

Omkarasana

Vira-bhadrasana-1

Vira-bhadrasana-2

Vira-bhadrasana-3

Eka-pada-sirasana

Dui-pada-sirasana

Dandayamana-eka-pada-sirasana

 

Naukasana-1

Naukasana-2

 

Sirsasana

 

Rajakapotasana-1

Rajakapotasana-2

 

Hanumanasana

 

Krounchasana

 

Marichyasana

 

Bharadvajasana

 

Anatasana

 

 

Source illustrations: http://horoppayoga.wordpress.com/